Participatory Budgeting in Wales: Lessons from the UK and Beyond

Wednesday, 26 September 11:30-12:30pm

Register: https://www.eventbrite.co.uk/e/participatory-budgeting-in-wales-lessons-from-the-uk-and-beyond-tickets-49950903497

Wales is set to shortly produce its next Open Government Action Plan for the period 2018-20, as part of the Open Government initiative. As the Open Government Network in Wales we have called for more engaging communications and innovative opportunities for citizens to actively participate in decision making in an open and transparent way.

At the centre of our asks for the Open Government Action Plan, is the introduction of Participatory Budgeting. Participatory Budgeting provides an excellent opportunity to achieve all of these aims alongside meeting the goals of the Well-being of Future Generations (Wales) Act. Encouraging active involvement and collaboration as part of the decision making process along with consideration for long-term, preventative measures that is vital to improving the economic, social, environmental and cultural well-being of Wales.

Focus of the webinar: to explore the opportunities, challenges and lessons learnt in using participatory budgeting and to empower local people to achieve positive change.

Speakers:

  • José Manuel Ribeiro – Mayor, Government of Valongo Municipality
  • Alan Budge – Consultant, PB partners
  • Noeleen Diver – Triangle Housing / Karin Eyben Harper’s Hill Project
  • Emma Smith – Head of Budget Delivery, Welsh Government

This will be followed with an open discussion and a Q + A session facilitated by Jess Blair, Director from the Electoral Reform Society.

Cyllideb Gyfranogol yng Nghymru: Gwersi o’r DU a thu hwnt

Dydd Mercher, 26 Medi 11:30-12:30pm

https://www.eventbrite.co.uk/e/participatory-budgeting-in-wales-lessons-from-the-uk-and-beyond-tickets-49950903497

Cyn bo hir bydd Cymru yn cynhyrchu ei chynllun gweithredu Llywodraeth Agored am y cyfnod 2018-20 fel rhan o’r cynllun Llywodraeth Agored. Yn ein rôl fel Rhwydwaith y Llywodraeth Agored yng Nghymru rydyn ni wedi galw am fwy o gyfathrebu bywiog a chyfleoedd arloesol i ddinaswyr er mwyn cymryd rhan yn gwneud penderfyniadau mewn modd agored ac eglur.

Yng nghanol ein gofynion am y Cynllun Gweithredu Llywodraeth Agored yw cyflwyniad i Gyllideb Gyfranogol. Mae Cyllideb Gyfranogol yn darparu cyfleoedd ardderchog i gyflawni’r nodau i gyd ochr yn ochr â nodau’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Gan gynnwys, annog cyfranogi a chydweithrediad fel rhan o’r proses o wneud penderfyniadau ac ystyried mesurau tymor hir ac ataliol sydd yn hanfodol i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Ffocws y Weminar: archwilio’r cyfleoedd, heriau a gwersi gan ddefnyddio Cyllideb Gyfranogol a grymuso pobl leol i gyflawni newid cadarnhaol.

Siaradwyr:

  • José Manuel Ribeiro – Llywodraeth Bwrdeistref Valongo
  • Alan Budge – Partneriaid PB
  • Noeleen Diver – Tai Triongl / Karin Eyben Prosiect Harper Hill
  • Emma Smith – Llywodraeth Cymru

Bydd y siaradwyr yn cael eu dilyn gan drafodaeth agored a sesiwn cwestiwn ac ateb hyrwyddwyd gan Jess Blair – cyfarwyddwr ERS Cymru